Government Implementing agency

Ministries of Justice and Internal Affairs

8 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

Admin 2020/09/01 Мэдээ, мэдээлэл, Өргөдөл, гомдол

Гадаадын иргэн, харьяатын газар нь иргэн, аж ахуйн нэгж, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн бүртгэлийг хөтөлж, удирдлагад танилцуулан, харьяалах нэгжүүдэд шуурхай хүргэж, хяналт тавьж байна. Тайлант хугацаанд төвд 33, орон нутагт 20 нийт 53 өргөдөл ирснээс 42 нь шийдвэрлэгдсэн, 11 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. 30 хоногоор сунгасан болон хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй байна.

Untitled.png